Уведомление за инвестиционно предложение

Фирма „Анес 96” ООД подкрепя инициативи по опазване на околната среда , осигурява екологосъобразното провеждане на прояви и състезания чрез съдове за разделното събиране на отпадъците и насърчава посетители, участници и цялата общественост да събират и изхвърлят разделно отпадъците с цел максималното опазване на околната среда.

Ръководството на фирмата е социално ангажирано с опазването на околната среда и се стреми да инвестира в обучението на специалисти в областта на Екологията . Посещение и практическо обучение на студентите от специалност „Екология” в МГУ „Св.Иван Рилски”- София.

„Анес 96“ ООД притежава собствена техника за предварително третиране – шредери, трошачки, мобилен прикачен инвентар за разробяване на отпадъци и др.

Тези, които ни се довериха, останаха доволни!