Предприятията генерират около 90 % от производствените отпадъци. Това са предимно отпадъци от производство и обработка на пластмаси, хартия и картон, метали, стъкло, отпадъци от хранително – вкусовата промишленост, отпадъците от добив на суровини и енергия, от производствени дейности, от търговия с материали и продукти.

„РЕЦИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД осигуряваме всички необходими дейности по приемане, отвеждане, транспортиране и последващо преработване на производствени отпадъци от:

 • селското стопанство, горско, ловно и рибно стопанство
 • производство и преработване на хранителни продукти
 • преработване на дървесина, хартия, картон, целулоза
 • кожухарската и текстилната промишленост
 • багрила и пигменти
 • производство и употреба на бои и лакове, лепила, печатарски мастила
 • фотографската промишленост
 • термични процеси
 • галванични процеси, байцване, ецване, фосфатиране, обезмасляване
 • формоване, физико и химична повърхностна обработка на метали и пластмаса
 • разтворители, абсорбенти, филтри, предпазни облекла, опаковки
 • електрическо и електронно оборудване, транспортни средства, бракувани партиди

Наши клиенти са: