Реци Трейд България“ ЕООД

Компанията предоставя законосъобразни и иновативни методи и технологии за третиране и оползотворяване на отпадъците, с цел намаляване на тяхното количество.

Съгласно нормативните изисквания „Реци Трейд България“ ЕООД  спазва законовата йерархия при управлението на отпадъците, както следва:

 • предотвратяване на образуването им;
 • подготовка за повторна употреба;
 • рециклиране;
 • друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
 • обезвреждане

„Реци Трейд България.” ЕООД осигурява пълна проследяемост на пътя на отпадъците, съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, и в унисон с изискванията на българското и европейско законодателство.

Компанията осигурява пълна прозрачност и предоставя информация, удостоверяваща извършените крайни операции по оползотворяване/обезвреждане, с основен резултат използването им за полезна цел.

Направленията , в които работим са:

Събиране; Транспортиране; Временно съхранение; Третиране на:

 • Утайки
 • Опасни отпадъци
 • Неопасни отпадъци

Разработване на нови методи и технологии за оползотворяване на:

 • Утайки
 • Опасни отпадъци
 • Неопасни отпадъци

Предлагане на алтернативни горива:

 • Енергия от отпадъци

Събиране; Транспортиране; Временно съхранение; Третиране на:

 • Канализации;
 • Пречиствателни съоръжения;
 • Каломаслоуловителни шахти;
 • Мазниноуловители,

Разработване на нови методи и технологии за оползотворяване на:

 • Отпадъци,
 • Води
 • Чистота на атмосферния въздух.
 • Шум

„Реци Трейд България.” ЕООД 

Професионални индивидуални консултации във връзка с управлението на отпадъците

охарактеризиране и определяне на отпадъчните потоци

Транспортиране

превоз, товарене, претоварване, разтоварване

Съхраняване на отпадъците

складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране

Предварително (механично) третиране на опасни и неопасни отпадъци.

Предварително третиране на течни отпадъци чрез ултрафилтрация.

Обезводняване на утайки

Физико-химично третиране на течни отпадъци.

Възстановяване/регенериране на разтворители

Рециклиране или възстановяване на метални опаковки, съдържащи или замърсени с опасни вещества

Оползотворяване

термично – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия

Наши клиенти са: