О Б Я ВА

О Б Я ВА

от “„РециТрейд България” ЕООД,
Област Пловдив, Община Марица, с. Царацово, 4204, ул. „Клиси пара” № 21

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Добавяне в разрешителното за дейности с отпадъци на нов отпадък с код 13 05 06* /масло от маслено-водни сепаратори/„.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Първомай, гр. Първомай ул. „Братя Миладинови“- юг № 50 или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

Дата на публикуване: 26.10.2023г.

от „РЕЦИТРЕЙД  БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

ЕИК 201768211, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Клиси пара” № 21

 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на халета за складова, производствена и друг вид обслужваща дейност”на площадка на „РециТрейд България” ЕООД, в УПИ XII-504.1285, кв.3, Северна индустриална зона – I част по КК план на град Пловдив.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 или в РИОСВ Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

Дата на публикуване: 14.02.2022

О Б Я ВА

 

от „РЕЦИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  

ЕИК 115790035, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Клиси пара” № 21

 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Разширяване на действаща площадка за дейности по третиране на отпадъци с добавяне на нови видове отпадъци за третиране, на производствената площадка на „РЕЦИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в УПИ 67.235, село Царацово, местност „Клиси пара”, община Марица, обл. Пловдив.

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Maрица, гр. Пловдив, бул. Марица 57А или в РИОСВ Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

Дата на публикуване: 28.07.2020

Наши клиенти са: