Опазване на околната среда!

ОТПАДЪЦИ:

 • Охарактеризиране и определяне на отпадъчните потоци.
 • Изготвяне на работни листи за класификация на оптадъците.
 • Изготвяне на отчетни книги.
 • Водене на отчетност.
 • Организиране на площадки за временно съхранение на отпадъци, според законовите изисквания.
 • Обучения за правилното съхранение и разделяне на отпадъците
 • Следене на срокове и подготовка на годишни отчети за отпадъци към съответните държавни институции.

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ:

 • Законодателство.
 • Изготвяне на регистрационни документи и разрешения за дейност с отпадъци.
 • Отстраняване на несъответствия по предписания и констативни протоколи.
 • Мониторинг - наблюдение, анализ и оценка.
 • Документиране и докладване.

Наши клиенти са: