Опасните отпадъци са отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни отпадъци, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни отпадъци и/или са определени като такива според Приложение № 3 към § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО и Приложение № 1 от Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Най-често опасните отпадъци, които се генерират са:

 • замърсени опаковки, използвани при работа с облекла за предпазване, използвани филтри за пречистване, отработени течности;
 • утайки, образувани от пречиствателната дейност на замърсени места и участъци;
 • използвани в процеса на работа лакове, бои и разредители за тях и регенериращи свойствата им агенти;
 • вещества от опасен характер, съдържащи се в отпадъците от неорганичен или органичен тип;
 • живачни и съдържащи живак елементи и съединения, лампи, термометри и изправители от различен тип, които са отпадъчен материал от предмети, съдържащи живак;
 • бракувани материали, соли и утайки, в които са налични отпадъчни материали от рода на цианид и производните му вещества;
 • разтворители и остатъци, произведени от употребата им вследствие на експлоатация в химически ателиета за почистване и обработка.

Компанията предоставя комплексно обслужване при управлението на опасни отпадъци:

 • Транспортиране ADR (превоз, товарене, претоварване, разтоварване),
 • Безопасно временно съхраняване на отпадъците (складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране).
 • Предварително (механично) третиране на опасни отпадъци.
 • Предварително третиране на течни отпадъци чрез ултрафилтрация.
 • Рециклиране или възстановяване на метални опаковки, съдържащи или замърсени с опасни вещества.
 • Възстановяване/регенериране на разтворители.
 • Оползотворяване (термично - използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия).

Един от добрите методи за оползотворяване на опасни отпадъци е тяхното изгаряне в циментовите заводи в България и получаване на енергия от тях, като наши партньори са водещи компании за крайно оползотворяване на отпадъци в областта

Наши клиенти са: